• O. Maciej Roszkowski OP — obrona doktoratu

  22 października 2016 • Arnold Pawlina OP
  O. Maciej Roszkowski <span class=OP — obrona doktoratu"/>

  Dro­dzy FriDomowicze,

  chcie­li­by­śmy Was zapro­sić bar­dzo ser­decz­nie  na obronę dok­to­ratu o. Macieja Rosz­kow­skiego, która odbę­dzie się w naj­bliż­szy wto­rek, 25 paź­dzier­nika, o godz. 16.00 w sali Senatu Uni­wer­sy­tetu (sala nr. 1226, Site Miséri­corde /Universität Miséri­corde, Av. de l’Europe 20). Obrona odbę­dzie się w języku nie­miec­kim. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje może­cie zoba­czyć w tym załącz­niku: Thesenverteidigung_Roszkowski albo pod lin­kiem.

  Ojcu Macie­jowi (który, mam nadzieję, zagląda cza­sem na stronę Fri­Domu) prze­sy­łamy ogromne gra­tu­la­cje i życze­nia powo­dze­nia na obronie.

  bra­cia dominikanie

 • Ważne! Msza św. 25 września

  9 września 2016 • Arnold Pawlina OP
  Ważne! Msza św. 25 września

  +

  Dro­dzy FriDomowicze,

  bra­cia z klasz­toru St. Hyacin­the orga­ni­zują Mszę św. dla wszyst­kich grup zagra­nicz­nych, które korzy­stają z ich kaplicy. Odbę­dzie się ona 25 wrze­śnia, zatem w czwartą nie­dzielę tego mie­siąca, o godz. 10.30. Po Mszy św. zapla­no­wany jest mały ape­ri­tif.  W tym dniu nie będziemy odpra­wiać Mszy św. o godzi­nie 17.30.

  Tego dnia w Szwaj­ca­rii obcho­dzi się uro­czy­stość św. Miko­łaja z Flüe, głów­nego patrona Szwaj­ca­rii, zatem nada­rza się oka­zja do wspól­nego świętowania.

  Bar­dzo ser­decz­nie zapra­szamy Was wszystkich.

  Bra­cia Dominikanie

   

 • Pierwsza Msza św. we wrześniu

  2 września 2016 • Arnold Pawlina OP
  Pierwsza Msza św. we wrześniu

  Dro­dzy FriDomowicze!

  Zapra­szamy na pierw­szą Mszę św. po waka­cjach, 11 wrze­śnia.

  Przy­po­mi­namy, że Msze św. odpra­wiamy  w 2 i 4 nie­dzielę mie­siąca o 17.30 w kaplicy Saint-Hyacinthe (Rue Bot­zet 8) przy klasz­to­rze dominikanów.

  Nie odpra­wiamy Mszy św. w języku pol­skim w Boże Naro­dze­nie i w Wiel­ka­noc. O wszyst­kich pozo­sta­łych sytu­acjach wyjąt­ko­wych bądź zmia­nach będziemy infor­mo­wać w ogło­sze­niach nie­dziel­nych i na stro­nie internetowej.

  Bra­cia Dominikanie