• Spotkanie dyskusyjne — o o. Bocheńskim OP z o. Korneliuszem Polickim SDS

  20 listopada 2016 • Arnold Pawlina OP
  Spotkanie dyskusyjne — o o. Bocheńskim <span class=OP z o. Korneliuszem Polickim SDS"/>

  +

  Dro­dzy Fri­do­mo­wi­cze,
  chcie­li­by­śmy bar­dzo ser­decz­nie zapro­sić Was na spo­tka­nie dys­ku­syjne z o. Kor­ne­liu­szem Polic­kim, sal­wa­to­ria­ni­nem, na temat o. Inno­cen­tego Marii Bocheń­skiego, domi­ni­ka­nina, logika, czło­wieka nie­zwy­kle barw­nego i cie­ka­wego, a jed­no­cze­śnie Polaka, który bar­dzo wyraź­nie wpły­nął na kli­mat inte­lek­tu­alny Fry­burga i Szwaj­ca­rii. O. Kor­ne­liusz Policki jest rów­nież logi­kiem, był wie­lo­let­nim współ­pra­cow­ni­kiem o. Bocheń­skiego, przy­ja­cie­lem, jest dosko­na­łym znawcą jego dorobku.

  Spo­tka­nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­nie u Kasi Grin­berg, bar­dzo jej dzię­ku­jemy za udo­stęp­nie­nie miesz­ka­nia, 25 listo­pada, czyli w naj­bliż­szy pią­tek o godzi­nie 20.00. Gdyby ktoś potrze­bo­wał adres do mie­sza­nia Kasi, pro­simy pisać na maila o. Arnolda (arnold.pawlina@gmail.com). Rów­nież pro­simy ser­decz­nie o potwier­dze­nie (albo zaprze­cze­nie) obec­no­ści — pro­simy wpi­sać się w tym doodle.

  Jesz­cze raz ser­decz­nie zapraszamy

  bra­cia dominikanie

 • Stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza

  4 listopada 2016 • Arnold Pawlina OP
  Stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza

  15 listo­pada br. przy­pada 100-lecie śmierci Hen­ryka Sien­kie­wi­cza, w związku z tym w naj­bliż­szą nie­dzielę, 6 listo­pada, w Vevey (w miej­scu jego śmierci) orga­ni­zo­wane są uro­czy­ste obchody, mające na celu przy­po­mnieć nam postać wiel­kiego pisa­rza. Wszy­scy jeste­śmy zapro­szeni do udziału w tych uro­czy­sto­ściach. Szcze­gó­łowy plan może­cie zoba­czyć na zapro­sze­niu:
  Sienkiewicz.

  bra­cia dominikanie

 • Wypominki

  2 listopada 2016 • Arnold Pawlina OP
  Wypominki

  Dro­dzy FriDomowicze,

  chcie­li­śmy  zapro­po­no­wać Wam kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji wypo­min­ko­wej. Może­cie przy­nieść kartki z imio­nami Waszych zmar­łych do zakry­stii St. Hyacin­the przed kolejną naszą Mszą nie­dzielną (13 listo­pada). Włą­czymy ich do naszych intencji.

  Przy­po­mi­namy, że za pobożne odwie­dze­nie cmen­ta­rza w dniach od 1 do 8 listo­pada i jed­no­cze­sną modli­twę za zmar­łych można uzy­skać odpust zupełny, który można ofia­ro­wać za dusze cier­piące w czyśćcu. Wię­cej o odpu­stach może­cie zna­leść tutaj, nato­miast wię­cej infor­ma­cji na temat modli­twy za zmar­łych tutaj.

  Bra­cia Dominikanie