• Ważne! Msza św. 25 września

  9 września 2016 • Arnold Pawlina OP
  Ważne! Msza św. 25 września

  +

  Dro­dzy FriDomowicze,

  bra­cia z klasz­toru St. Hyacin­the orga­ni­zują Mszę św. dla wszyst­kich grup zagra­nicz­nych, które korzy­stają z ich kaplicy. Odbę­dzie się ona 25 wrze­śnia, zatem w czwartą nie­dzielę tego mie­siąca, o godz. 10.30. Po Mszy św. zapla­no­wany jest mały ape­ri­tif.  W tym dniu nie będziemy odpra­wiać Mszy św. o godzi­nie 17.30.

  Tego dnia w Szwaj­ca­rii obcho­dzi się uro­czy­stość św. Miko­łaja z Flüe, głów­nego patrona Szwaj­ca­rii, zatem nada­rza się oka­zja do wspól­nego świętowania.

  Bar­dzo ser­decz­nie zapra­szamy Was wszystkich.

  Bra­cia Dominikanie

   

 • Pierwsza Msza św. we wrześniu

  2 września 2016 • Arnold Pawlina OP
  Pierwsza Msza św. we wrześniu

  Dro­dzy FriDomowicze!

  Zapra­szamy na pierw­szą Mszę św. po waka­cjach, 11 wrze­śnia.

  Przy­po­mi­namy, że Msze św. odpra­wiamy  w 2 i 4 nie­dzielę mie­siąca o 17.30 w kaplicy Saint-Hyacinthe (Rue Bot­zet 8) przy klasz­to­rze dominikanów.

  Nie odpra­wiamy Mszy św. w języku pol­skim w Boże Naro­dze­nie i w Wiel­ka­noc. O wszyst­kich pozo­sta­łych sytu­acjach wyjąt­ko­wych bądź zmia­nach będziemy infor­mo­wać w ogło­sze­niach nie­dziel­nych i na stro­nie internetowej.

  Bra­cia Dominikanie

 • Wspólny grill już tuż tuż

  20 sierpnia 2016 • Arnold Pawlina OP
  Wspólny grill już tuż tuż

  Dro­dzy Fridomowicze,

  chcie­li­by­śmy Wam przy­po­mnieć o naszym gril­lowaniu, zapla­no­wa­nym na sobotę 27 sierp­nia.

  Zapra­szamy Was Wszyst­kich ser­decz­nie na godz. 17.00 do ogrodu klasz­toru St. Hyacin­the i pro­simy, byście zabrali ze sobą dobry humor oraz gril­lowe przy­smaki na wspólny stół.

  Pro­simy o modli­twę o dobrą pogodę na ten dzień (naj­le­piej do św. Domi­nika, który zna­kiem krzyża koń­czył ulewy, choć i św. Eks­pe­dyt, wspo­mniany przez o. Mar­cina rok temu w infor­ma­cji o grillu, jest podobno bar­dzo skuteczny).

  Cze­kamy na Was

  bra­cia dominikanie