• Wspólny grill już tuż tuż

  20 sierpnia 2016 • Arnold Pawlina OP
  Wspólny grill już tuż tuż

  Dro­dzy Fridomowicze,

  chcie­li­by­śmy Wam przy­po­mnieć o naszym gril­lowaniu, zapla­no­wa­nym na sobotę 27 sierp­nia.

  Zapra­szamy Was Wszyst­kich ser­decz­nie na godz. 17.00 do ogrodu klasz­toru St. Hyacin­the i pro­simy, byście zabrali ze sobą dobry humor oraz gril­lowe przy­smaki na wspólny stół.

  Pro­simy o modli­twę o dobrą pogodę na ten dzień (naj­le­piej do św. Domi­nika, który zna­kiem krzyża koń­czył ulewy, choć i św. Eks­pe­dyt, wspo­mniany przez o. Mar­cina rok temu w infor­ma­cji o grillu, jest podobno bar­dzo skuteczny).

  Cze­kamy na Was

  bra­cia dominikanie

 • Wspólny Grill

  30 maja 2016 • Arnold Pawlina OP
  Wspólny Grill

  +

  Kochani Fri­Do­mo­wi­cze,

  bar­dzo dzię­ku­jemy za Wasze wpisy na doodlu.

  Chyba sierp­niowy grill staje się powoli małą tra­dy­cją Fri­Domu. :) Ogła­szamy go zatem na sobotę 27 sierp­nia.

  Oczy­wi­ście bli­żej tego ter­minu zostaną wysłane sto­sowne przy­po­mnie­nia z dokładną godziną naszej — jak to zostało powie­dziane w zeszłym roku — biesiady.

  Wszyst­kim życzymy dobrego odpo­czynku w waka­cje —  wra­ca­cie bez­piecz­nie do Fry­burga! Cze­kamy na Was pod koniec sierpnia.

  Bra­cia Dominikanie

 • Wspólny Grill 2016

  24 maja 2016 • Arnold Pawlina OP
  Wspólny Grill 2016

  +

  Zgod­nie z ogło­sze­niem o. Łuka­sza na Mszy 22 maja, roz­pi­su­jemy jesz­cze jedną ankietę (tutaj). Dzię­ku­jemy ser­decz­nie za uwagi w mailach, doty­czące ter­mi­nów, były one bar­dzo pomocne. Pro­po­nu­jemy zatem znowu 3 ter­miny: 4 czerwca, 27 i 28 sierp­nia. Pro­simy o wpi­sy­wa­nie się do 29 maja, żeby­śmy mogli jak naj­szyb­ciej podać termin.

  Z góry dzię­ku­jemy, dzię­ku­jemy też za to, że wzię­li­ście udział w poprzed­niej ankiecie.

   

  Wasi bra­cia OP